torstai 3. helmikuuta 2022

Tuulivoiman kaavoituksen on oltava ennakoitavaa – kaavoittamiseen tulisi soveltaa samoja laatukriteerejä kuin muunkin teollisuuden kaavoittamiseen

Juha Sipilä otti kantaa Kalevassa 25.1.2022 tuulivoiman 

puolesta. "Suomesta tuulivoiman avulla öljyvaltio", Sipilä 

lupasi ja vaati tuulivoiman lupaprosessin sujuvoittamista. 

"Neljä viidestä tuulipuiston kaavasta päätyy valitusten 

myötä hallinto-oikeuteen", hän tuskitteli.

Olen Sipilän kanssa eri mieltä kaavavalituksista. Tuulivoima-

kaavojen päätyminen hallinto-oikeuteen pitää yllä toivoa, että 

Suomi on vielä oikeusvaltio — eikä jokin "banaanivaltio", joka 

lakaisee omien kansalaistensa oikeudet suuryhtiöiden tieltä. 

Perustuslain 22 §:ssä sanotaan: “Julkisen vallan on turvatta-

va perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.”

 

Sipilä kysyy, miten tuulivoimalle saadaan suurempi sosiaalinen 

hyväksyttävyys. Vastaus on yksinkertainen: tuulivoimaa ei voi 

kaavoittaa kaiken muun kustannuksella. Tuulivoiman kaavoit-

tamiseen tulisi soveltaa samoja laatukriteerejä kuin muunkin 

teollisuuden kaavoittamiseen.

 

Tähän saakka tuulivoimaa on saanut rakentaa lähes vapaasti 

riippumatta naapurikiinteistöjen omistajien mielipiteistä ja 

rakentamisen vaikutuksesta lähiseudun kiinteistöjen arvoon. 

Laaja  ruotsalaistutkimus (2021) osoittaa, että tuulivoima-

rakentaminen laskee kiinteistöjen arvoa merkittävästi, jopa yli 

40 prosenttia. Myös the London School of Economicsin analyysi 

on samansuuntainen: tuulivoimaloiden ilmestyminen maisemaan 

laskee kiinteistöjen arvoa jopa 14 kilometrin päässä voimaloista. 

Jokainen kiinteistövälittäjä tietää, että teollisuusmainen maisema 

ei ole vetovoimatekijä; luonnonrauha on.

 

"Tuulivoimakaavojen päätyminen hallinto-oikeuteen 
pitää yllä toivoa, että Suomi on vielä oikeusvaltio 
— eikä jokin 'banaanivaltio', joka lakaisee omien kansalaistensa oikeudet 
suuryhtiöiden tieltä." Kuva: Anna Saari.
 
 

On oikeustajun vastaista, että liiketoimintaa saa harjoittaa 

maksamatta siitä kärsiville asianmukaisia korvauksia. Asuin- 

ja maatilakiinteistöjen lisäksi myös siirtolinjojen alle jäävien 

metsäkiinteistöjen arvo romahtaa.

 

Kodin tai yrityksen perustaminen on aina iso investointi. 

Siihen sitoudutaan vuosiksi ja vuosikymmeniksi. Kaavoi-

tuksen tulisi olla samalla tavalla pitkäjänteistä ja ennakoitavaa. 

On kestämätöntä, että nykyisellä tuulivoimayhtiöiden tar-

peisiin reagoivalla tuulivoimakaavoituksella voidaan tuhota 

kansalaisten tekemät investoinnit tai elämäntyö. Sellainen 

on huonoa hallintoa.

 

Hallinto-oikeuksien ruuhkautuminen kertoo huonosta hallinnos-

ta. Siksi ongelmaa ei voi ratkaista "sujuvoittamalla lupaproses-

sia". Tämä maa ei ole pelkästään tuulivoimayhtiöiden resurssi; 

meidän ihmistenkin on voitava elää täällä.

 

Suomeen tarvitaankin tuulivoimalaki, jossa mm. määritellään 

tuulivoimateollisuudelta kielletyt alueet ja suojaetäisyydet niihin 

sekä asumuksiin. Maakuntakaavojen, joihin tuulivoimaraken-

tamiseen soveltuvat alueet on merkitty, tulisi olla sitovia. Näin 

tuulivoimakaavoitukseen tulisi ennakoitavuutta 

ja luotettavuutta. 

 

Tuore kansalaisaloite "Tuulivoimalaki — tuulivoimateollisuudelle rajat

tarjoaa hyvän pohjan lainvalmisteluun ryhtymiseksi. 

Niin Juha Sipilä kuin muutkin kansalaiset ja poliitikot ovat 

lämpimästi tervetulleita ajamaan Suomeen oikeuden-

mukaisempaa tuulivoimalainsäädäntöä.

 

Anna Saari

Muhos

 

Kirjoitus on alun perin julkaistu Kalevassa 3.2.2022.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti