keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Tuulta päin - Muhoksella päätetään tuulivoimahankkeesta haitoista piittaamatta

Muhoksen kunta on suunnitellut tuulivoima-aluetta Pyhänselkään joulukuusta 2015 alkaen. Se, miten tuulivoimahanketta on viety eteenpäin, ei ole herättänyt luottamusta kunnalliseen päätöksentekoon Muhoksella. Kuntalaisia on erityisesti hämmentänyt esteellisten luottamusmiesten osallistuminen päätöksentekoon keskeisissä rooleissa.  

Päätöksenteon epäselvyydet eivät ole tavattomia tuulivoimahankkeissa Suomessa. Niistä kattava listaus on luettavissa tästä Tapio Pitkärannan blogissa. 
Tässä puolestaan viisi syytä ihmetellä Muhoksen kunnan päätöksentekoa Pyhänselän tuulivoimahankkeessa: 


1. Mistä idea tuulivoiman rakentamisesta Muhokselle on peräisin?


Arvoitukseksi on jäänyt, mistä koko hanke on saanut alkunsa. Kunta aloitti hankkeen valmistelun päättämällä selvittää Pyhänselän alueen maanomistajien kiinnostuksen vuokrata maitaan tuulivoimatuotantoon. Maanomistajille luvattiin kyselyn yhteydessä 7000-10000 euron vuokratuloja vuodessa tuulivoimalaa kohden.  
Kunta on ollut hankkeessa aloitteellinen. Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto päätti keväällä aloittaa julkisen haun tuulivoimatoimijan löytämiseksi sen jälkeen, kun  maanomistajista noin puolet olivat valmiita osallistumaan hankkeeseen. Kesäkuun kokouksessa kunnanhallitus kuuli Lagerwey Development Oy:n sekä Tuuliwatti Oy:n esittelyt. Lokakuussa maankäyttö- ja kaavoitusjaosto esitti kunnanhallitukselle, että se solmii kaavoitussopimuksen Lagerwey Development Oy:n kanssa. Perusteluja sille, miksi kunta päätyi tähän tuulivoimatoimijaan, ei ole julkisissa ytäkirjossa esitetty.


2. Esteellisten luottamushenkilöiden keskeinen rooli päätöksenteossa

Kaleva 3.11.2016
Outoon valoon koko hanke joutui, kun syksyllä 2016 kävi ilmi, että kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä teknisen lautakunnan puheenjohtajan sukulainen omistavat maata tuulivoiman suunnittelualueelta. Ennen lokakuun maankäyttö- ja kaavoitusjaoston kokousta kunnanhallituksen puheenjohtaja oli osallistunut esteellisenä asian valmisteluun useassa maankäyttö- ja kaavoitusjaoston sekä kunnanhallituksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja puolestaan jääväsi itsensä ensimmäisen kerran maankäyttö- ja kaavoitusjaoston kokouksessa marraskuussa.  


Kunnanhallituksen puheenjohtajan esteellisyyden tultua ilmi päätti kunnanhallitus lokakuun kokouksessaan kumota kesäkuussa tekemänsä päätöksen tuulivoiman kaavoituksesta. Virallinen syy päätöksen kumoamiselle ei kuitenkaan ollut todettu jääviysongelma, vaan kahden erillisen asian yhdistäminen samaksi asiakohdaksi. Päätös kaavoituksesta sekä kaavoitussopimus lähetettiin uudelleen valmisteltavaksi erillisinä asiakohtina maankäyttö- ja kaavoitusjaostolle. Tätä kirjoitettaessa kunnalla ei siis ole päätöstä kaavoituksen aloituksesta, eikä kaavoitussopimusta tuulivoimatoimijan kanssa ole hyväksytty.


3. Millä mandaatilla kunnanhallitus toimii? 


Muhoksen Pyhänselän tuulivoimahankkeen valmistelu on ollut kunnanhallitusvetoista. Hanketta on käsitelty vain kunnanhallituksessa sekä sen alaisessa maankäyttö- ja kaavoitusjaostossa. Hanketta ei ole tuotu valtuuston tai poliittisten ryhmien keskusteltavaksi. Niin ikään Muhoksen kunnalla ei ole olemassa periaatteellista linjausta siitä, rakennetaanko kuntaan tuulivoimaa.  
Kunnanhallitus on toiminut omin päin muun muassa ottaessaan kantaa Oulun Lavakorven hankkeeseen sekä esittäessään Pyhänselän tuulivoimahanketta Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaan. 


Päätökset kunnanhallituksessa ja maankäyttö- ja kaavoitusjaostossa ovat olleet yksimielisiä aina lokakuun kunnanhallituksen kokoukseen asti. Tuolloin kunnanhallitus äänesti ensimmäistä kertaa tuulivoimahankkeesta, kun perussuomalaiset tekivät kokouksessa vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen, jossa tuulivoima tuotaisiin periaatteellisena energiapoliittisena kysymyksenä valtuuston käsiteltäväksi ennen kuin se annetaan jaoston uudelleen valmisteltavaksi. Äänestyksessä vs. kunnanjohtajan esitys voitti vastaesityksen äänin 6-2. Rivit alkoivat rakoilla laajemmin lokakuun valtuuston kokouksessa. Tuolloin jätettiin kaksi tuulivoimaa koskevaa valtuustoaloitetta. Toisessa valtuustoaloitteessa esitetään, ettei tuulivoimakaavaa toteutettaisi Pyhänselän alueelle. Aloitteessa on 12 allekirjoittajaa keskustan ja perussuomalaisten ryhmästä. Toinen valtuustoaloite taas esittää tuulivoima-asian tuomista valtuuston käsiteltäväksi. Aloitteen allekirjoitti seitsemän perussuomalaisten valtuutettua tai varavaltuutettua. Valtuustoaloitteet lähetettiin kunnanhallituksen marraskuun kokouksessa maankäyttö- ja kaavoitusjaoston valmisteltavaksi. 


Valtuustoaloitteiden valossa tuulivoimahankkeella ei ole Muhoksella varauksetonta poliittista tukea. Tästä huolimatta maankäyttö- ja kaavoitusjaosto esitti marraskuun kokouksessaan uudelleen kunnanhallitukselle, että se hyväksyy kaavoitussopimuksen Lagerwey Development Oy:n kanssa. Sopimuksessa kunta sitoutuisi aloittamaan tuulivoimakaavoituksen Pyhänselän alueella. 

Muhoksen kunnanhallitus päätti jälkimmäisessä marraskuun kokouksessaan, ettei kaavoitussopimusta tuulivoimatoimijan kanssa hyväksytä. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5-4. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan päätös tarkoittaa sitä, ettei hankkeen esiselvitystä aloiteta.4. Miten Pyhänselän hanke päätyi maakuntaliiton tuulivoimahankkeiden listalle?


Maankäyttö- ja kaavoitusjaoston marraskuun kokouspöytäkirjasta käy ilmi, että Pyhänselän alueelle suunnitellaan 20 tuulivoimalaa. Tämän laajuisena hankeen toteutuminen edellyttää, että alue merkitään tuulivoimalle maakuntakaavassa. Pohjois-Pohjanmaalla on menossa niin sanottu 3. vaihemaakuntakaavan tarkastelu, jossa tuulivoima-alueita arvioidaan uudelleen. Pohjois-Pohjanmaan liitossa tehdään parhaillaan ympäristöselvitystä siitä, voidaanko muun muassa Pyhänsel liittää maakuntakaavaan tuulivoima-alueena. Selvitys valmistuu tammikuussa ja 3. vaihemaakuntakaava tulee nähtäville helmikuussa 2017.  
Muhoksen kunta on päättänyt kunnanhallituksen päätöksellä 23.5.2016 esittää Pyhänselkää tuulivoima-alueeksi maakuntakaavaan. Ihmetystä herättää se, että esitys tehtiin, vaikka kunnassa ei vielä silloin ollut - sittemmin kumottua - päätöstä tuulivoimakaavoituksen aloittamisesta. Toinen kummastuttava asia on, että Pyhänselän hanke löytyy maakunnan tuulivoimahankkeiden listalta, joka on päivätty jo 15.5.2016. 

5. Valmistelu perustuu yksipuoliseen tietoon 


Pyhänselän tuulivoimahanketta on valmisteltu yksipuolisen tiedon varassa. Hankkeen perusteluina on käytetty lähinnä sitä, mitkä edellytykset Pyhänselän alueella on tuulivoimatuotannolle. Valmistelussa ei ole lainkaan huomioitu sitä, minkälaisia haittoja tuulivoima aiheuttaa lähiseudun asukkaille, luonnolle, maisemalle, elinkeinotoiminnalle sekä sitä, miten muu maankäyttö, kuten virkistyskäyttö alueella rajoittuu. Tuulivoiman rakentamisen esteeksi voi muodostua myös se, että alue sijaitsee lähellä Ahmosuon lentokenttää. Kaukana ei ole myöskään Oulun Lavakorpeen suunniteltu tuulivoima-alue, josta puolustusvoimat on jättänyt kielteisen lausunnon tutkavaikutusten vuoksi.
Osalle päättäjistä tuulivoiman voimakas vastustus Muhoksella on tullut yllätyksenä. Kuntatalaisten kuulemisen lisäksi Muhoksen päättäjien olisi hyvä vierailla jollakin lähiseudun tuulivoima-alueista, jotta he ymmärtäisivät tuulivoimaloiden ja maarakentamisen mittasuhteet. Päättäjien olisi tarpeen myös tavata ihmisiä, jotka kärsivät tuulivoimaloiden aiheuttamista terveyshaitoista, ovat menettäneet asuntojensa arvon ja joutuneet muuttamaan pois kotoaan. Näitä lohduttomia kohtaloita ei haluta Muhokselle ainoatakaan.
Elisa Savolainen*7.12.2016 klo 10.13 kirjoitukseen päivitetty Muhoksen kunnanhallituksen päätös, jonka mukaan kaavoitussopimusta tuulivoimatoimijan kanssa ei hyväksytä .Miten kuntalaiset voivat vaikuttaa päätöksentekoon? 
3 kommenttia:

  1. Ihailtavaa argumentointia. Meillä on ammattilaisiakin porukoissa. Kenenkään en jaksa uskoa ruveta avaajan kanssa väittelemään. Tästä taitaa kehittyä todellinen vaaliteema, ellei järki voita?!

    VastaaPoista
  2. Veli venäläinen, viisas vitas neuvoi, että tiukoissa tilanteissa pitää pitää hatuista kiinni, kristallikyyneliä ei tarvitse vuodattaa ja letkein rantein kohti uusia haasteita.

    VastaaPoista
  3. Maankäyttö- ja kaavoitusjaoston jäsenet eivät puheenjohtaja Jari Kangastietä lukuun ottamatta kuulu muhoslaisten Facebook-ryhmään, joten kuntalaisten huolestuneet viestit eivät ole ehkä heitä tavoittaneet.

    VastaaPoista