lauantai 24. elokuuta 2019

Tuulivoima on kunnan elinvoiman jarru

Tuulivoiman rakentamista kuntaan perustellaan taloudellisilla syillä. Esillä on ollut luvut, joiden mukaan kunta saisi kiinteistöverotuottoa 25 000 euroa voimalaa kohden ja maanomistaja vuokraa 10 000 euroa voimalaa kohden vuodessa.

Koska Muhokselle ei ole maakuntakaavassa kaavoitettu seudullisia tuulivoima-alueita, voidaan Muhokselle rakentaa kunnan omalla kaavoituksella korkeintaan yhdeksän voimalan tuulivoima-alue.

Ensimmäisenä vuotena tuulivoimaloista saataisiin 225 000 euron kiinteistöverotuotto. Sen jälkeen kiinteistöverotuotto alenisi joka vuosi 2,5 prosenttia.

Tuulivoiman kiinteistöverotuotolla ei ratkaistaisi kunnan talousongelmia, vaikka se konsernijaostossa onkin nostettu yhtenä vaihtoehtona esille. Tuulivoimaloiden arvioitu kiinteistöverotuotto jäisi hyvin pieneksi suhteutettuna Muhoksen kunnan vuoden 2019 tuloarvioon.Isompi merkitys kunnan talouskehitykselle on sillä, että kunta tarjoaa viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön asukkailleen sekä toimintamahdollisuuksia yrityksille.Vetovoimainen ympäristö houkuttelee kuntaan paitsi uusia asukkaita myös matkailijoita.

Tuulivoima toimii juuri päin vastoin. Se on kunnan elinvoiman jarru. Tontti tuulivoima-alueen lähistöllä ei houkuttele. Päivänpaisteen maan tonttien myynti on takunnut, koska kunnassa jatkuvasti pidetään esillä mahdollisuutta rakentaa tuulivoimaa Pyhänselkään.

On käsittämätöntä, ettei kunnassa tunnuta ymmärtävän, että juuri Oulujokivarsi kulttuurimaisemineen ja virkistysalueineen on kunnan valttikortti.

Tuulivoima heikentää kuntalaisten hyvinvointi ja rajoittaa yritysten toimintamahdollisuuksia, erityisesti maatalouden ja matkailun alalla. Lisäksi tuulivoiman rakentaminen tarkoittaisi nykyisille kiiteistönomistajille merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

Tuulivoimapaikkakunnilla on arvioitu, että tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen arvo on laskenut tuulivoiman johdosta jopa 30-40 prosenttia. Pahimmillaan kiinteistökauppa on tuulivoimapaikkakunnilla täysin jäissä.


Muhoksella on kaupungin läheisenä maaseutuna luontaiset edellytykset kehittää omaa elinvoimaansa. Esimerkiksi vt 22:n sekä lähijunaliikenteen kehittäminen mahdollistaisi Oulun vetovoiman hyödyntämisen nykyistä paremmin.


Tuulivoima-asian nostaminen esille juuri nyt herättää kummastusta, sillä kunnassa laitetaan isolla rahalla vetovoimatekijöitä kuntoon. Uusi lukio ja alakoulu rakennetaan. Kunta panostaa isosti myös nopean valokuituyhteyden saamiseksi kaikkialle kuntaan.

Merkitystä on myös sillä, miten kunnan oma päätöksenteko toimii. Tuulivoima-asioiden käsittelyä kunnassa ei valitettavasti voida pitää hyvänä esimerkkinä elinvoimaa edistävästä strategisesta johtamisesta ja johdonmukaisesta päätöksenteosta. 

Elisa Savolainen

tiistai 20. elokuuta 2019

Aloite tuulivoimaselvityksestä valtuuston käsittelyyn


Muhoksen kunnanvaltuusto päättää jälleen tuulivoimasta tulevassa kokouksessaan, kun sen käsiteltäväksi tulee valtuutettu Eero Suomelan (vas.) aloite tuulivoimaselvityksestä. 

Suomela on maaliskuun lopulla jätetyn aloitteen ainoa allekirjoittaja. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.6. hyväksynyt aloitteen yksimielisesti,  ja kunnanhallitus 25.6. äänestyksen jälkeen äänin 3-2.  

Aloitteessa esitetään, että Muhoksella selvitetään maanomistajien ja tuulivoimatoimijoiden halukkuutta tuulivoiman rakentamiseen. Aloitteen esittelytekstissä mahdollisina tuulivoima-alueina mainitaan Pyhänselän alue, Muhoksen enklaavi ja Kylmälänkylä.

Puskurivyöhykeanalyysi osoittaa selkeästi, ettei Muhoksella ole tuulivoimalle tilaa. 
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto
Koska tuulivoima haittaa ihmisten elinoloja, viihtyvyyttä ja terveyttä sekä linnustoa ja muuta luontoa, tulisi selvityksessä huomioida tuulivoiman rakentamista paljon laajemmin kuin vain maanomistajien ja tuulivoimatoimijoiden näkökulmasta.

Kunnassa tuntuu kokonaan unohtuneen, että tuulivoiman rakentamista kuntaan on selvitetty kattavasti Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaa valmisteltaessa. Maakuntakaavaan ei tuulivoima-alueita Muhokselle tullut.

Maakuntaliiton mukaan tuulivoiman rakentamisella Pyhänselkään olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia Oulujokivarren, Sanginjoen ja Iso-Matinsuon maisemaan, lähialueen rakennettuun kulttuuriperintöön sekä Tervareitistön virkistyskäyttöön.

Pyhänselän maisema on arvioitu herkäksi tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille. Tuulivoimaloiden aiheuttama maisemahaitta ulottuisi aina 20 km:n päähän. Lisäksi Pyhänselkä sijoittuu kurkien päämuuttoreitille sekä lähelle linnustollisesti arvokkaita soita.

Aloitteesta päättäessään valtuuston tulisi huomioida myös muut tuulivoiman rakentamista Muhokselle rajoittavat tekijät. Lähialueiden, Oulun Lavakorven sekä Utajärven Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeiden pääsy maakuntakaavaan tyssäsi niiden haittoihin Puolustusvoimien tutkatoiminnalle sekä Ilmatieteenlaitoksen Utajärven sääasemalle. 

Muhoksella tuulivoimalat haittaisivat myös Digitan antennitelevision näkyvyyttä sekä Ahmosuon lentokentän toimintaa. Näistä syistä tuulivoiman rakentaminen Muhokselle on erittäin epätodennäköistä. 

Valtuuston ratkaistavaksi jää, halutaanko tuulivoimaselvitykseen turhaan kuluttaa kunnan varoja. Valtuustokäsittelyä voinee kuitenkin odottaa luottavaisin mielin. Osoittihan nykyvaltuuston enemmistö jo vaalikonevastauksissaan, ettei tuulivoimaa Muhokselle haluta.


Elisa Savolainen

perjantai 19. toukokuuta 2017

Pyhänselkää ei esitetä tuulivoima-alueeksi maakuntakaavaan

Muhoksen Pyhänselän aluetta ei esitetä tuulivoima-alueeksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan. Maakuntaliiton selvityksen mukaan tuulivoiman rakentamisella Pyhänselkään olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia Oulujokivarren, Sanginjoen ja Iso-Matinsuon maisemaan sekä lähialueen rakennettuun kulttuuriperintöön. 

Pyhänselän läheiset suoalueet ovat linnustollisesti arvokkaita. Kuva: Pixabay

Lisäksi tuulivoimarakentamisen on arvioitu haittaavan ihmisten elinoloja, viihtyvyyttä ja terveyttä sekä linnustoa tai muuta luontoa. 

Maakunnan tuulivoimaselvitys perustuu juuri niihin syihin, joilla kuntalaiset ovat Pyhänselän tuulivoimarakentamista vastustaneet. Selvityksessä huomioidaan alueen, eli Tervareitistön virkistyskäyttö

Alue sijoittuu osittain maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Maisema on arvioitu herkäksi tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille. Tuulivoimaloiden aiheuttama maisemahaitta ulottuisi aina 20 km:n päähän. 

Lisäksi selvityksestä käy ilmi Pyhänselän sijoittuminen kurkien päämuuttoreitin varrelle sekä lähelle linnustollisesti arvokkaita soita. 

Selvityksessä ei huomioida muita ympäristötekijöitä, jotka rajoittaisivat ja todennäköisesti myös estäisivät tuulivoiman rakentamisen Pyhänselkään.  

Lähialueiden, Oulun Lavakorven sekä Utajärven Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeiden pääsy maakuntakaavaan tyssäsi niiden haittoihin Puolustusvoimien tutkatoiminnalle sekä Ilmatieteenlaitoksen Utajärven sääasemalle

Näiden lisäksi tuulivoimarakentaminen Pyhänselkään olisi todennäköisesti haitannut Digitan antennitelevision näkyvyyttä Muhoksella sekä Ahmosuon lentokentän toimintaa.  

Silti maakuntaliiton selvitys osoittaa riittävän selvästi, ettei Pyhänselkään voida rakentaa tuulivoimaa. Siksi on kovin erikoista, että Muhoksen kunnanhallitus maakunnan kaavaluonnosta käsitellessään päätyi äänestyksen jälkeen esittämään varausta tuulivoimarakentamiselle Muhoksella. 

Maakuntakaavaan kunnan lausunnolla ei vaikuteta. Ratkaisu vain antaa harmittavan epäjohdonmukaisen kuvan kunnan päätöksenteosta. Päätyihän juuri kunnanhallitus viime marraskuussa tuulivoiman suhteen toiselle kannalle. 

Lisäksi päätös jättää epäilyksen siitä, onko Muhos jatkossa turvallinen ja terveellinen asuinkunta, ja kunnan vetovoimaisuuden eteen joudutaan jälleen tekemään kaksin verroin töitä. 


Elisa Savolainen


*Kirjoitus on julkaistu Tervareistissä 19.5.2017. 

tiistai 11. huhtikuuta 2017

Uusi valtuusto ei halua Muhokselle tuulivoimaa


Kuntavaaleissa sunnuntaina valitun uuden valtuuston enemmistö ei halua, että Muhokselle rakennetaan tuulivoimaa. 18 valituksi tulleista on täysin tai jokseenkin eri mieltä Tervareitin vaalikoneen väitteen "Tuulivoimaa saa rakentaa kuntaani" kanssa. Luvan tuulivoiman rakentamiselle antaisi viisi, ja neutraalin kannan väitteeseen on ottanut kolme uusista valtuutetuista. Yksi vaaleissa valituksi tulleista ei ole vastannut Tervareitin vaalikoneeseen.

Kuva: Pixabay

Kielteisellä kannalla ovat kymmenen keskustan, kaikki viisi vaalikoneeseen vastannutta perussuomalaisten valtuutettua sekä kolme vasemmistoliiton valtuutettua. Myönteisellä kannalla taas ovat kaksi vasemmistoliiton, kaksi SDP:n sekä yksi keskustan valtuutetuista. Neutraalilla kannalla on yksi keskustan, yksi kokoomuksen sekä yksi sitoutumattomien valtuutetuista.

Vastavalittujen valtuutettujen tuulivoimakriittisyys käy ilmi myös Ylen ja Kalevan vaalikoneista. Niissäkin enemmistö vastanneista on ottanut kielteisen kannan tuulivoimaan. Tosin valituksi tulleet eivät ole vastanneet yhtä kattavasti Ylen ja Kalevan kuin Tervareitin vaalikoneeseen. 

Vaaleissa äänestäjät eivät ole rankaisseet niitä valtuutettuja, jotka nykyisen valtuustokauden aikana ovat näkyvillä paikoilla valtuuston, kunnanhallituksen, teknisen lautakunnan sekä maankäyttö- ja kaavoitusjaoston puheenjohtajina edistäneet tuulivoima-asiaa Muhoksella. Heistä jokainen uusi valtuustopaikkansa.

Äänestäjien viesti on kuitenkin selvä, vaaleissa haluttiin antaa ääni sellaisille ehdokkaille, jotka ilmaisivat tuulivoimakriittisyytensä kampanjan aikana. Siksi vaalituloksen tulee näkyä siinä, miten tuulivoimaan kunnassa jatkossa suhtaudutaan.

Onkin syytä onnitella uusia valtuutettuja, Muhosta ja muhoslaisia hyvästä vaalituloksesta!


Elisa Savolainen


*Tervareitin vaalikone on jo suljettu, eikä kirjoituksessa siksi ole linkkiä vaalikoneeseen.

keskiviikko 29. maaliskuuta 2017

Tuulivoimakriittisissä ehdokkaissa valinnanvaraa Muhoksella


Muhoslaisilla äänestäjillä on valinnanvaraa tuulivoimakriittisissä kuntavaaliehdokkaissa. Tämä käy ilmi ehdokkaiden vastauksista Ylen, Kalevan ja Tervareitin vaalikoneiden tuulivoima-aiheisiin kysymyksiin.

On hienoa, että vaalikoneissa on näin laajasti huomioitu tuulivoima ajankohtaisena vaaliteemana. Ilahduttavaa on myös se, että vaalikonevastausten perusteella tuulivoimakriittisten ehdokkaiden määrä on runsas sekä se, että heitä löytyy lähes kaikilta vaalilistoilta.

Toisin on ollut tällä vaalikaudella, jonka aikana tuulivoimasta on äänestetty kunnanhallituksessa sekä jätetty valtuustossa kaksi valtuustoaloitetta. Näiden päätösten perusteella nykyisistä valtuustoryhmistä tuulivoimakriittisyyttä on löytynyt vain perussuomalaisista ja keskustalaisista.

Osa muhoslaisista kuntavaaliehdokkaista on myös allekirjoittanut Tuulivoima-Kansalaisyhdistyksen kannanoton tuulivoimarakentamisen kohtuullistamisen puolesta. Voit käydä täältä tarkistamassa löytyykö ehdokkaasi allekirjoittaneiden listalta.

Tuulivoiman rakentaminen Muhoksen Pyhänselkään on ollut viimeksi julkisuudessa esillä Ylen jutussa maaliskuussa. Jos Pyhänselän alue hyväksytään tuulivoima-alueeksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan, tulee tuulivoima-asia todennäköisesti uuden valtuuston ratkaistavaksi.

Siksi on tärkeää, että tarkistat ehdokkaasi tuulivoimakannan ennen lopullisen äänestyspäätöksen tekemistä. Näin varmistamme, että tulevan valtuuston enemmistö ei halua kuntaan tuulivoimaa uhkaamaan asumisterveyttä ja -turvallisuutta, Oulujokilaakson maisema-arvoja tai Tervareitistön virkistyskäyttöä.

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 9.4.2017 ja ennakkoon voi äänestää 29.3.-4.4.2017. Käytäthän ääntäsi!


Elisa Savolainen


* 31.3.2017 klo 14.59 Lisätty tieto Tuulivoima-Kansalaisyhdistyksen kannanotosta ja linkki allekirjoittaneiden listaan.tiistai 17. tammikuuta 2017

Ponkilan metsäkiinteistö Muhosperässä ei sovellu tuulivoiman tuotantoon

Muhoksen kunnan tekninen lautakunta päättää tänään tiistaina kokouksessaan Muhosperässä sijaitsevan Ponkilan metsäkiinteistön vuokraamisesta tuulivoiman tuotantoon. Mielestämme vuokra-alue ei sovellu tuulivoiman tuotantoon mm. seuraavista syistä:

Tuulivoimaloiden rakentaminen Ponkilan metsäkiinteistölle todennäköisesti
tyhjentäisi Poikajoen majavareviirin. Kuva: Janne Karhumaa
Vuokra-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee yhteensä 31 asuinkiinteistöä, joista yksi vapaa-ajan asunto vuokra-alueen sisällä. Lisäksi alle kahden kilometrin päässä vuokra-alueen rajasta sijaitsee 12 vakituista tai vapaa-ajan asuntoa Muhoksella ja 18 Utajärven puolella. 

Laissa ei ole säädetty suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille. Jotkut kunnat ovat kuitenkin omalla päätöksellään rajanneet suojaetäisyydeksi kaksi kilometriä. Silti tuulivoimalat ovat näilläkin paikkakunnilla aiheuttaneet haittaa asukkaille 

Terveyshaitan lisäksi tuulivoimalat aiheuttaisivat lähiseudun asukkaille taloudellisia menetyksiä kiinteistöjen arvonlaskun vuoksi. Kotitalouksien ohella tuulivoimaloista kärsisivät lähialueen maidon- ja lihantuottajat sekä hevos- ja matkailuyrittäjät. 

Vuokra-alue kuuluu Rokua Geopark -alueeseen, jota tulee Muhoksen, Utajärven ja Vaalan yhteisen yleiskaavan mukaan kehittää matkailu- ja virkistyskäytön sekä luonnonsuojelun ja metsätalouden ehdoilla. Tuulivoiman rakentaminen vuokra-alueelle muuttaisi sen teollisuusalueeksi.  

Tuulivoima rajoittaisi erityisesti alueen virkistyskäyttöä metsästystä, kalastusta, moottorikelkkailua sekä retkeilyä. Vuokra-alueen läheisyydessä sijaitsevat Isterinkosken luontonähtävyys, Liimanninkosken luontopolku sekä lehtojensuojelualueet 

Todennäköisimmin tuulivoiman rakentamisen estää kuitenkin alle kolmen kilometrin päässä vuokra-alueesta sijaitseva Utajärven sääasema, jonka toiminta häiriintyisi tuulivoimaloista. Utajärven säätutka on ainoa Ilmatieteenlaitoksen säätutka koko Pohjois-Pohjanmaalla.     

Pidämme vuokrasopimuksen ehtoihin kuuluvaa 15 000 euron vakuutta tuulivoimalan purkukustannuksiin riittämättömänä. Motivan arvion mukaan tuulivoimalan purkukustannukset voivat olla jopa 80 000 euroa. Olemme myös huolissamme siitä, miten kunta MTK:n suosituksista poikkeavilla vuokraehdoilla polkee alueen yksityisten maanomistajien etua.   

Emme pidä tuulivoimatoimijaa luotettavana sopimuskumppanina ajatellen yritystoiminnan kestävyyttä sekä tuulivoimatuotannon riskejä kuntalaisille, ympäristölle ja kunnan taloudelle. 

Elisa Savolainen 
Janne Karhumaa 
Reija Kaarlejärvi 

*Kirjoitus on julkaistu mielipiteenä Tervareistissä 17.1.2017.